Přejít na obsah stránky

Cílem kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod. Kanalizační řád určuje producentům napojeným na příslušnou kanalizaci pro veřejnou potřebu nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do této kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod. Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou odběratelskou smlouvu o odvádění odpadních vod, která je vázána na kanalizační řád příslušné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Základní právními normami, jimiž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu a jež jsou podstatné z hlediska kanalizačního řádu, jsou zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., vše v platném znění.

Konkrétní znění kanalizačního řádu platného pro konkrétní lokalitu najdete na MOJE OBEC.

Přejít na navigaci