Přejít na obsah stránky

Aktuální ceník laboratorních výkonů
  Ceník v Kč (bez DPH)     pracoviště    
Poř. číslo Název výkonu České Budějovice Beroun Moravská Třebová Chrudim Rychnov nad Kněžnou
1 převzetí a evidence anal.vz.   29 27,5 29 29 116
2 skartace lab. vzorků            29 11 29 0 0
3 teplota              29 36 20 26 15
4 subjektivní hodnocení - popis     29        
5 barva - kolorimetricky                       22 26 46 53 25
6 barva - spektrofotometricky, zákal                           58 31 50 53 68
7 usaditelné látky  (Imhoff)   43 19 50 42 47
  kalový index           194      
8 výpočet kalového indexu         65 8   10  
9 pach 50 15 40 31 33
  chuť                       50 15 50 31 33
10 elektrická konduktivita 95 36 43 48 44
11 pH potenciometricky             58 36 41 50 46
12 alkalita celková - KNK4,5                58 40 49 48 48
13 alkalita zjevná - KNK8,3                58 40     48
14 acidita celková-ZNK8,3 ; acidita zjevná-ZNK4,5               58 39 49 48 48
15 Ca titračně, výpočet Mg  87 39 63 61 67,5
  Mg    118      
  výpočet Mg        7 10
16 celková tvrdost                         87 78 55 59 67,5
17 kyslík a) oximetrem/nasycení kyslíku v % 95 45 90 103 28
          b) Orsatovým přístrojem 104        
18 BSK5           261 250 170 256 156
19 oxidovatelnost - CHSK - Cr 173 218 150 159 139
20 oxidovatelnost Kubelem - CHSK-Mn 102 78 92 93 87
21 o-fosforečnany 102 78 87 91 93
  PO4 v OV     120    
  PO4 - hydrolyz.   82      
  Al fotometricky  102 91   114 105
  Mn fotometricky  102 91 105 114 99
22 SO42-, fotometricky     102 103     106
  SO42- titračně     93 112  
  SO42- v OV     110    
23 Fe fotometricky 102 91 95 119 105
  Fe v OV 102   105    
  NO3- fotometricky 102 97 105 125 89
  N-NO3-  102 97 120 132 117
  NO2-  fotometricky 102 77 84 90 95
  N-NO2-  102 77 98 112  
  NH4+ fotometricky 102 91 79 100 101
  H2S  fotometricky 350        
  SiO2 102        
24 NH4+ destilačně       188 194 160 263  
25 Cl- , SO32-                 73        
  Cl-   73 51 60 62 70
  Cl-  v OV     80    
26 F- potenciometricky 102 91 80 102 58
27 a) celkový dusík ve vodách      305 230 330 375 188
28 organický dusík výpočtem        50       10
29 anorganický dusík výpočtem        50 8   11 10
30 celkový fosfor     181 150 180 187 172
31 jednomocné fenoly  181     163  
32 toxické-volné CN - 246        
33 celkové CN       246     173  
34 absorbance při 254 nm  65 54 55 95 59
35 formy chlóru         
a) celk. akt. chlór 43 50     60
b) volný chlór      43 50 60 48 60
c) vázaný chlór 43 100 70   10
d) chlordioxid 43        
36 slovní charakter.-napsání                                43        
37 CrVI,CrIII,titan                                 183 183 183 183 183
38 minerální oleje-ropné l.met.IČ - NEL                              
a) stanovení ve vodách 354 354 354 354 354
b) stanovení v kalech 707        
39 extrah. látky-tuky met. IČ - EL          
  a) stanovení v odpadních vodách 354 354 354 354 354
  b) stanovení v pitných, surových, povrchových vodách 354 354 354 251 354
40 huminové látky                           145     204 173
41 anioaktivní tenzidy                    240 250   122  
42 sušina v %, veškeré látky v mg/l 110 91 120 104 97,2
43 ztráta sušiny žíháním 145 91   132  
44 RL - sušení 105°C      130 124 110 112 106
45 NL - sušení 105°C  130 187 110 133 109
46 RAS 145 250 185 169 86
  RL - žíhání 550°C  145 150      
47 NL - žíhání 550°C 145 194 130 113  
48 výpočet celk.mineralizace       73        
49 výpočet Langelierova indexu nasycení   102        
50 Hg v  kalech a zeminách  207        
51 Hg           
  a) stanovení v pitných vodách  183 183 183 153 183
  b) stanovení v  odpadních vodách  183 183 183 183 183
52 těžké kovy metodou ICP          
a1) stanovení v pitných, surových vodách  61 61 61 127 61
a2) stanovení v odpadních vodách  61 61 61 61 61
b) stanovení kovů v kalech 74        
c) stanovení Ca, Mg, K v kalech 77        
53 K,Na,Li,Sr metodou AES          
a) stanovení v pitných, surových vodách  61 61 61 72 61
b) stanovení v odpadních vodách  61 61 61 61 61
54 toxicita na 1 indikátor a 1 ředění 261        
55 kultivovatelné mikroorg. při 22°C 87 156 85 140 142
56 kultivovatelné mikroorg. při 36°C 87 156 85 125 142
57 intestinální enterokoky  116 147 140 163 166,5
58 intestinální  enterokoky v kalech 160        
59 koliformní bakterie 145 151 140 163 106,5
60 Escherichia coli 150 200 150 55 105
  Escherichia coli (term.)   253      
61 koliformních bakterie v kalech 160        
62 termotolerantní  koliformní bakterie 140 194 116 144 166,5
63 termotolerantní  koliformních bakterií v kalech 173        
64 Salmonella sp.
a) ve vodách 500        
b) v kalech 580        
65 Clostridium perfringens        203 229   238 211,5
66 živé org. + mrtvé org.  ( pitná voda )       80 156      
67 Abioseston 40 116     65
68 mikroskop.obraz ( surová voda )  500     275  
69 biolog.robor aktiv.kalu s identifikací vláken  1300        
  mikroskop.obraz (kal)      190    
70 Stafylokoky 160        
71 Pseudomonas aeruginosa 160       207
72 koliformních bakterie a Escherichia coli 220 200      
  mezofilní mikroorganizmy   116      
73 BSK5  bez paralelního stanovení CHSKCr        435        
74 agresivita na CaCO3 (Heyer)    116 45 100   153
75 formy CO2, HCO3- a) výpočtem    108 40 10 10  
                            b) Orsatovým přístrojem 104 57      
76 stanovení těkavých organických látek a BTEX
a) ve vodách 1159 1159 1159 850 1159
b) v kalech 1342        
77 stanovení pesticidů - obvyklý "větší rozsah" 4871 5683 5100 4200 2499
78 C10 až C40 
  a) stanovení v pitných, surových vodách 549 549 549 723 549
  b) stanovení v odpadních vodách 549 549 549 549 549
79 C10 až C40 v kalech 768        
80 PAU
  a) stanovení ve vodách 915 915 915 850 915
  b) stanovení v kalech 1952        
81 příprava vzorků kalů a zemin : totální výluh, vodný  488        
  výluh, výluh podle Mehlicha          
82 úprava vzorku kalu ke stanovení celk.N a P 410        
83 odběry vzorků:          
  a) v množství do 2 l          232 200 130 179 135
  b) v množství 2-5 l            305 200     180
  c) v množství 5-20 l          363       300
  d) při použití automatického odběrového zařízení 36        
  odběr vzorku - OV     200 179  
  odběr vzorku - radiologie   440      
  odběr vzorku - směsný AOV (2, 8, 24)   1500 700 - 2500 475-1710 95-220
  odběr vzorku - úplný rozbor   280 370 179  
84 pořízení čistopisu analýzy     58 0 58 53 0
85 hod.sazby pro vzork.výkony           
  nebo pro posudkovou činnost          
  a) práce laboranta (SŠ)        435        
  b) práce specialisty (VŠ)      579        
86 stanovení AOX ve vodách 915 915 915 915 915
87 stanovení AOX v kalech 1159        
87 přirážka za anal.stanovení  při nesériovém  až 25%        
provedení nebo za expresní výkon - ( práce          
zahájeny nejpozději do 24 hod.po dodání vzorku )          
89 bór 246     122  
90 ozón 363        
91 redox potenciál 73 58     46
92 mastné kyseliny 290   240    
93 převod výsledků do IS PiVo 87 50 100 50  
94 PCB v kalech 1952        
95 EOX ve vodách          
  a) ve vodách 1525 1525 1525 1525 1525
  b) v kalech 1586 1586 1586 1586 1586
96 DOC ve vodách 549 549 549 549 549
97 Stanovení bakterií rodu Legionella          
  a) negativní 300        
  b) pozitivní 435        
98 radiologický rozbor                            
  aktivita alfa, aktivita beta 840     840  
  aktivita alfa, aktivita beta, radon 1260     1060  
99 bromičnany,chloritany ,chlorečnany 550 550 600 714 621
100 TOC          
  a) pitná, surová, bazénová voda 250 250 100   200
  a) odpadní voda 518        
Informace :
1) Pro ceník laboratorních výkonů platí všeobecné podmínky uvedené v sekci "Všeobecné podmínky"
2) Nabídkový ceník se týká oboru činnosti 74.30.11. Zkoušky a analýzy složení a čistoty.
3) Lhůta dodání:   a) expresní (práce zahájeny nejpozději do 24 hod. po dodání vzorků)
                            b) 21 dní po dodání a zpracování vzorků vod a 30 dnů u vzorků kalů
                            c) individuální ( dle dohody ) 
4) Zákazník může uplatnit námitku týkající se výsledku zkoušky nebo včasnosti dodání protokolu o zkoušce do 30 dnů po obdržení protokolou o zkoušce. Námitka se uplatňuje písemně na adresu ČEVAK a.s. Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Přejít na navigaci